Зміст

Моніторинг якості освіти та критерії оцінювання

1111

Наказ МОН України від 16.01.2020 №54 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти”

2023/2024 навчальний рік

Графік контрольних та самостійних робіт у І семестрі 2023/2024 н.р.

успішність І семестр

2022/2023 навчальний рік

успішність за рік

 

Графік контрольних та самостійних робіт у І семестрі 2022/2023 н.р.

успішність

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Процедури проведення різних видів оцінювання (формувального, поточного, тематичного, семестрового, річного, державної підсумкової атестації, що проводься в закладі) мають бути прозорими та відповідати політиці щодо оцінювання, визначеній закладом, наприклад, політиці справедливого та об’єктивного оцінювання результатів навчання учнів, політиці забезпечення компетентнісного підходу в оцінюванні результатів навчання учнів відповідно чинних наказів МОН України:

«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 року № 329 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4класів закладів загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України №813 від 13.07.2021- Режим доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

  2021/2022 навчальний рік

Слайд2

Слайд1

дистанційне
спс
наш ютуб
Join Us Facebook